Menu

Συχνές Ερωτήσεις

Ακολουθείστε τις οδηγίες και μεγιστοποιήστε τα οφέλη σας από την χρήση της εφαρμογής των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ.

1   Ποιος ο λόγος δημιουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας “Κεντρικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ” και της επίσημης ιστοσελίδας http://ksymvoulia.culture.gr/;

Η δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας “Κεντρικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ” και της επίσημης ιστοσελίδας http://ksymvoulia.culture.gr/ είναι αποτελέσμα της υπ` αρ. 601/18.5.2016 (αρ. πρωτ. ΚτΠ ΑΕ: 5898/19.5.2016) Απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με θέμα «Ένταξη Πράξης «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού - Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» με κωδικό «ΟΠΣ 500449» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020». Αφορά στην απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων των πρακτικών και γνωμοδοτήσεων των τεσσάρων ανώτατων γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), το Συμβούλιο Μουσείων (Σ.Μ.), το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) και το Ειδικό Όργανο ΚΑΣ-ΚΣΝΜ.

Προσδοκώμενος στόχος είναι η απλή και άμεση πρόσβαση των πολιτών στο αντίστοιχο περιεχόμενο του κατά Νόμον τηρουμένου αρχείου των Υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτησή τους και να ενισχύεται η διαφάνεια και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη-κράτους.

Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΤΚΑΣΣΜ/329993/236816/1731/6-7-2018 “Καθορισμός διαδικασίας για την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών στο πλαίσιο του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» και με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Κεντρικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ”, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επωφελούνται από την εφαρμογή απλού τρόπου υποβολής αιτήματος χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων. Παράλληλα διευκολύνονταιι και ως προς τον τρόπο υποβολής αιτημάτων παράστασης κατά την εξέταση θεμάτων που τους ενδιαφέρουν, εφόσον είναι σε θέση να τεκμηριώσουν το έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον τους.

 

 

2   Ποιους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη εφαρμογή;

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα σχεδιάστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που διαθέτουν έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον για την υποβολή αιτήματος χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ ή αιτήματος παράστασης κατά τη συζήτηση του θέματος που τους ενδιαφέρει. 

3   Πως γίνεται η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους;

Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν στην αρχική σελίδα  από τα ακόλουθα εικονίδια το πεδίο που τους αφορά, είτε για παράσταση κατά τη συζήτηση θέματος, είτε για χορήγηση αντιγράφων πρακτικών / γνωμοδοτήσεων από το αρχείο των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠΠΟΑ. 

Σε περίπτωση που εισέρχονται για πρώτη φορά στη διαδικτυακή πλατφόρμα “Κεντρικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ” και στην επίσημη ιστοσελίδα http://ksymvoulia.culture.gr/ καλούνται να πιστοποιήσουν τα στοιχεία τους με την είσοδό τους στη διαδικτυακή πύλη TaxisNet.

4   Πώς γίνεται η σύνδεση με το TaxisNet;

Η σύνδεση με το TaxisNet γίνεται αυτόματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας http://ksymvoulia.culture.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μεταφέρονται αυτόματα στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html), όπου καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πιστοποίησης/ αυθεντικοποίησης που έχουν ήδη λάβει για τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στη συνέχεια ζητείται η άδεια του χρήστη για να δοθούν τα στοιχεία Μητρώου του (ΑΦΜ, όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) στη διαδικτυακή πλατφόρμα “Κεντρικά Συμβούλια ΥΠΠΟΑ” .

5   Πώς αποκτώ κωδικούς TaxisNet για να μπω στο σύστημα;

Επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο από την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που απαιτούνται για την απόκτηση των κωδικών TaxisNet.

Διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet

6   Υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα και με προσέλευση στις εμπλεκόμενες - αρμόδιες Υπηρεσίες ή μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής;

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΤΚΑΣΣΜ/329993/236816/1731/6-7-2018 “Καθορισμός διαδικασίας για την ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών στο πλαίσιο του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού – Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου» και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθορίζεται ως διαδικασία συναλλαγής με τους πολίτες η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτημάτων. Συνεπώς τα σχετικά αιτήματα των πολιτών θα πρέπει να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

7   Ποιες είναι οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες;

Αναφορικά με το αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο, εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είναι:

α) το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου/Συμβούλιου Μουσείων και

β) το Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

 

Αναφορικά με το αίτημα χορήγησης αντιγράφου Γνωμοδότησης – Πρακτικού, εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είναι:

α) το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου/Συμβούλιου Μουσείων,

β) το Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και

γ) το Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων.

8   Τι σημαίνει ο όρος “έννομο συμφέρον”;

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Κ.Δ.Δ. (Ν.2690/1999), κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων ....(παρ.1). Ως προς το έννομο συμφέρον αναφέρονται τα εξής: “ Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές” (παρ.2).

9   Τι σημαίνει ο όρος “εύλογο ενδιαφέρον”;

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ 524/2011) το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στα αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών θεμελιώνεται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει “η συνδρομή εύλογου ενδιαφέροντος του αιτούντος.... Ως εύλογο ενδιαφέρον νοείται εκείνο που προκύπτει κατά τρόπο αντικειμενικό από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης προσωπικής σχέσης συνδεόμενης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων, στα οποία ζητείται η πρόσβαση και όχι το ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της υπηρεσίας”.

Συμπληρωματικά γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ 159/ 2014) αναφέρει (ΙΙΙ,2α): “Η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, στις περιπτώσεις που δεν απαγορεύεται, τελεί υπό την επίκληση και απόδειξη ευλόγου ενδιαφέροντος του αιτούντος. Το ενδιαφέρον αυτό δε μπορεί να νοηθεί ως το γενικό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της διοικήσεων και την, εκ μέρους της, τήρηση των νόμων, αλλά ως ενδιαφέρον που ορίζεται, αντικειμενικώς, από συγκεκριμένη προσωπική έννομη σχέση του αιτούντος, που τον συνδέει με το περιεχόμενο του διοικητικού εγγράφου, του οποίου ζητεί να λάβει γνώση.”
 

10   Τι σημαίνει ο όρος “εκτελεστή διοικητική πράξη”;

Πρόκειται για την Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία υλοποιείται η σχετική με το θέμα γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 6 της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 70/Β’/20.01.2004): “Αντίγραφα πρακτικών και γνωμοδοτήσεων χορηγούνται αποκλειστικώς μέσω της Γραμματείας των Συμβουλίων και έγκριση του Προέδρου και μετά την έκδοση της επακολουθούσης εκτελεστής διοικητικής πράξεως”.

11   Σε ποια περίπτωση χρειάζονται ακριβή αντίγραφα πρακτικών ή γνωμοδοτήσεων;

Σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρ. 14 “Αντίγραφα” του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2011), «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ορίζονται τα εξής:

“παρ. 1. Αντίγραφα εγγράφων που παράγονται με ΤΠΕ έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, εφόσον: α) το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή φορέα του δημόσιου τομέα και κατά τη διαδικασία της καταχώρισης, της ψηφιοποίησης, της αναπαραγωγής και της εκτύπωσης καθίσταται δυνατή η ταύτιση πρωτοτύπου και ηλεκτρονικού αντιγράφου ή β) το αντίγραφο φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή χρονοσήμανση.

παρ. 2. Ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να ψηφιοποιεί ή να αναπαράγει με χρήση ΤΠΕ έντυπα έγγραφα που εκδίδει ή έχει εκδώσει ή άλλα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που κατέχει στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της και να πιστοποιεί την ταύτιση πρωτοτύπου και ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου, βεβαιώνοντας την ακεραιότητα και αυθεντικότητά του.”.

12   Πως γίνεται η αναζήτηση των θεμάτων που με ενδιαφέρουν;

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα παράστασης ή χορήγησης αντιγράφων πρακτικών ή/και γνωμοδοτήσεων, επιλέγουν το αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια καλούνται να πιστοποιήσουν τα στοιχεία τους μέσω της διαδικτυακής πύλης TaxisNet. Στη συνέχεια η διαδικτυακή πλατφόρμα τους οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα με τις παραμέτρους αναζήτησης.

Τα υποχρεωτικά πεδία αναζήτησης δηλώνονται με αστεράκι. Σ’ αυτά συγκαταλέγεται απαραίτητα η επιλογή του αρμόδιου για την εξέταση του θέματος ενδιαφέροντός σας Συμβουλίου. Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες:

α)  ΚΑΣ (1990- Σήμερα), στο αρχείο του οποίου βρίσκονται οι αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά των θεμάτων που έχουν εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο από το 1990 έως σήμερα.

β) ΚΑΣ Ιστορικό Αρχείο (1958 - 1989). Πρόκειται για μέρος του έντυπου αρχείου (πρακτικών και γνωμοδοτήσεων) του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που έχει μεταφερθεί στο Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων.

γ) ΚΣΝΜ. Πρόκειται για το αρχείο των Πρακτικών των θεμάτων που έχουν εξεταστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

δ) ΣΜ. Πρόκειται για το αρχείο (πρακτικά και γνωμοδοτήσεις) του Συμβουλίου Μουσείων.

ε) ΚΑΣ- ΚΣΝΜ. Πρόκειται για το αρχείο των Πρακτικών των θεμάτων που έχουν εξεταστεί από το Ειδικό Όργανο Οργάνου ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) και ΚΣΝΜ (Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων).

13   Θα πρέπει να γνωρίζω τον ολοκληρωμένο τίτλο του θέματος που μ' ενδιαφέρει για να προχωρήσω στην υποβολή αιτήματος χορήγησης πρακτικών ή/και γνωμοδοτήσεων;

Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάποιος τον ακριβή τίτλο του θέματος που τον ενδιαφέρει προκειμένου να προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος χορήγησης πρακτικών ή/και γνωμοδοτήσεων. Αρκεί να μπορεί να συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο “λέξεις-κλειδιά” όρους που έχουν συνάφεια με το θέμα που τον ενδιαφέρει. Τέτοιες μπορεί να είναι τοπωνύμια, μνημεία, διαδικασίες κτλ. Επιλέγεται το πεδίο “Αναζήτηση θέματος/θεμάτων” και στη συνέχεια αναπτύσσεται λίστα συναφών θεμάτων. Στο δεξιό μέρος της στήλης αυτής υπάρχουν σχετικές ενδείξεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε συναφές αρχείο.

14   Τι σημαίνει “κατάσταση εγγράφου”;

Η κατάσταση εγγράφου δηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αρχειοθετημένο το κάθε σχετικό έγγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία.

 Γνωμοδότηση           Πρακτικό
 
Χορηγείται

Χορηγείται

        Χορηγείται

Χορηγείται

Δε Χορηγείται προς το παρόν Δεν είναι προς το παρόν δυνατή η χορήγηση         Δε Χορηγείται προς το παρόν Δεν είναι προς το παρόν δυνατή η χορήγηση
Δε Χορηγείται Δεν είναι δυνατή η χορήγηση        Δε Χορηγείται Δεν είναι δυνατή η χορήγηση
Χορηγείται Χορηγείται, αλλά δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο, βάσει Γνωμοδότησης του ΝΣΚ        Χορηγείται Χορηγείται, αλλά δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο, βάσει Γνωμοδότησης του ΝΣΚ
Χορηγείται Περιλαμβάνεται στο πρακτικό-Εμπεριέχεται στην ΥΑ           

 

15   Πότε είναι άμεσα διαθέσιμα τα έγγραφα που μ' ενδιαφέρουν;

Όταν έχει εκδοθεί η σχετική εκτελεστή διοικητική πράξη και έχει ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία, τότε τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν είναι άμεσα χορηγούμενα.

Στην περίπτωση αυτή δηλώνεται με το σύμβολο Χορηγείται

16   Σε ποια περίπτωση δεν είναι άμεσα διαθέσιμα τα έγγραφα που μ' ενδιαφέρουν;

Δεν χορηγείται ακριβές αντίγραφο γνωμοδότησης ή πρακτικού:

α) εφόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική εκτελεστή διοικητική πράξη (άρθρο 5, παρ. 6 της Υ.Α. με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 - ΦΕΚ 70/Β’/20.01.2004).

β) εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διοικητική διαδικασία (άρθρο 5, παρ. 6 της Υ.Α. με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 - ΦΕΚ 70/Β’/20.01.2004).

γ) εφόσον δεν υπάρχει το συγκεκριμένο έγγραφο στο αρχείο της Υπηρεσίας μας

δ) εφόσον δεν αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον του αιτούντος.

Στις παραπάνω περιπτώσεις  δηλώνεται με το σύμβολο Δε Χορηγείται

17   Σε ποια περίπτωση χορηγούνται αντίγραφα πρακτικών και γνωμοδοτήσεων χωρίς να αποτελούν διοικητικά έγγραφα;

Πρόκειται για πρακτικά της χρονικής περιόδου 2004- 2007 που δεν έχουν υπογραφεί από τον τότε Πρόεδρο των Συμβουλίων αυτών. Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αρ. ΝΣΚ 524/2011 δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή των πρακτικών αυτών από τον Πρόεδρο των Συμβουλίων, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να επικυρωθούν (ως ακριβή αντίγραφα) από τις Υπηρεσίες (Γραμματείες Αρχαιολογικών Συμβουλίων, ΚΕΠ).

Εντούτοις δύνανται να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του έργου “Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.. Διάθεση περιεχομένου μέσω διαδικτύου” με την ειδική σήμανση: “Δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή των πρακτικών αυτών από τον Πρόεδρο των Συμβουλίων, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να επικυρωθούν (ως ακριβή αντίγραφα) από τις Υπηρεσίες (Γραμματείες Αρχαιολογικών Συμβουλίων, ΚΕΠ) (αρ. γνωμ. ΝΣΚ525/2011). Συνεπώς το μη επικυρωμένο απόσπασμα αιτούμενου πρακτικού από τον τότε Πρόεδρο του Συμβουλίου, δε συνιστά διοικητικό έγγραφο.

Στην περίπτωση αυτή δηλώνεται με το σύμβολο Δε Χορηγείται

18   Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα χορηγούμενα τα αντίγραφα των αρχείων που μ' ενδιαφέρουν θα πρέπει να ξανακάνω αίτηση για το ίδιο θέμα;

Δεν είναι απαραίτητο. Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβεί άμεσα στην ικανοποίηση του αιτήματός σας μόλις τα αιτούμενα αρχεία καταστούν χορηγούμενα.

19   Τι σημαίνει παράσταση κατά τη συζήτηση θέματος σε Κεντρικό Συμβούλιο;

Σύμφωνα με το άρθρ.52, παρ. 6 του Ν. 3028/2002, αναφέρεται σχετικά με το δικαίωμα παράστασης: “... έχουν πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και με ή δια δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή εισηγητών” και στο άρθρο 2, παρ. 6 της Υ.Α. με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»: “Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τα πρόσωπα που αφορά η υπόθεση, τα οποία, εφόσον έχουν ζητήσει να παραστούν, καλούνται υποχρεωτικά”.

20   Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλλω αίτημα παράστασης κατά τη συζήτηση θέματος;

Ο έχων έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον πολίτης έχει το δικαίωμα να παρίσταται στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά την εξέταση του θέματος που τον ενδιαφέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52, παρ. 6 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στο άρθρο 2, παρ. 6 και 7 της Υ.Α. με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».

21   Πως θα πληροφορηθώ για την ημερομηνία εξέτασης του θέματος που μ' ενδιαφέρει, ώστε να υποβάλλω αίτημα παράστασης;

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παραστούν κατά τη συζήτηση του θέματος που τους αφορά, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο αμέσως μετά την επικύρωση της Ημερήσιας Διάταξης από τον/την Πρόεδρο των Συμβουλίων και την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα http://ksymvoulia.culture.gr/, όπου οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004Υ.Α. (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004). (Υποβολή αιτήματος με θέμα)

Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο ακόμα κι αν το θέμα που τους ενδιαφέρει συζητηθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο σε μελλοντική φάση. (Υποβολή αιτήματος παράστασης χωρίς θέμα).

Οι αρμόδιες Γραμματείες των Κεντρικών Συμβουλίων αμέσως υποχρεούνται να ανταποκριθούν στο σχετικό αίτημα παράστασης κατά τη συζήτηση θέματος σε Συμβούλιο και στη συνέχεια να ειδοποιήσουν τους ενδιαφερόμενους για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα (κατά προσέγγιση πολλές φορές) συζήτησης του θέματος.

22   Μπορώ να υποβάλω αίτημα παράστασης για το θέμα που μ' ενδιαφέρει ακόμα κι αν αυτό δεν εξετάζεται άμεσα;

Φυσικά. Στην περίπτωση που το θέμα ενδιαφέροντος του κάθε πολίτη δεν περιέχεται στην τελευταία αναρτημένη και επικυρωμένη Ημερήσια Διάταξη της ιστοσελίδας http://ksymvoulia.culture.gr/, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιγράψουν, όσο πιο περιφραστικά μπορούν, το θέμα που τους αφορά, αφού βέβαια είναι σε θέση να τεκμηριώσουν το λόγο για τον οποίο επιθυμούν να παραστούν, δηλαδή αν έχουν έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον.

23   Η Γραμματεία του αρμόδιου Συμβουλίου θα με ενημερώσει για την πορεία του αιτήματος και με ποιο τρόπο;

Μετά την υποβολή του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος πολίτης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και συγκεντρωτικό ενημερωτικό email από τη διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και τα στοιχεία με τα οποία καταχωρήθηκε το σχετικό αίτημα. Στη συνέχεια η αρμόδια Γραμματεία μεριμνά για την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση του ενδιαφερομένου πολίτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο, και αναλόγως ενημερώνει για την πορεία του αιτήματος μέσω αλληλογραφίας.

Σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρ. 5 της Υ.Α. με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»: “Η Γραμματεία των Συμβουλίων είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη και γραπτή ειδοποίηση των πολιτών, που έχουν υποβάλει αίτημα παράστασης, ώστε να παρευρίσκονται στην εξέταση των θεμάτων που τους αφορούν”.

24   Πώς μπορώ να ενημερωθώ για το σύνολο των αιτημάτων που έχω υποβάλει στη Γραμματεία του αρμόδιου Συμβουλίου στο οποίο εξετάστηκε θέμα που με αφορά.

Συνδεθείτε στην εφαρμογή και στην παράμετρο e-Υπηρεσίες, επιλέγετε στο αναδυόμενο πλαίσιο την επιλογή “Ηλεκτρονική θυρίδα αποθηκευμένων αιτημάτων” και παρακολουθείστε το ιστορικό των ηλεκτρονικών αιτημάτων που έχετε υποβάλλει στις κατηγορίες “Αίτημα παράστασης σε Συμβούλιο” και “Χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών-Γνωμοδοτήσεων”

25   Πρέπει να δηλώνεται η αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας μου κατά τη συναλλαγές μου με τις αρμόδιες Γραμματείες;

Στα υποχρεωτικά στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες Γραμματείες συγκαταλέγονται και η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ή διευκρίνησης για το θέμα που ενδιαφέρει τον κάθε πολίτη. Συνεπώς όταν δηλώνεται η αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας στις συναλλαγές με τις αρμόδιες Γραμματείες αυτή η ενέργεια εξυπηρετεί κυρίως τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

26   Σε ποια Γραμματεία υποβάλω αίτημα παράστασης σε Συνεδρίαση του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ;

Το σχετικό αίτημα παράστασης σε Συνεδρίαση του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ υποβάλλεται στην αρμόδια Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

27   Σε ποια Γραμματεία αιτούμαι τη χορήγηση ακριβούς αντιγράφου Πρακτικού του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ;

Το σχετικό αίτημα χορήγησης ακριβούς αντιγράφου Πρακτικού του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ υποβάλλεται στη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

28   Σε ποια Γραμματεία υποβάλλω αίτημα παράστασης ή αιτήματα χορήγησης αποσπάσματος Πρακτικού/ Γνωμοδότησης προ του 1830 και σε ποια για ακίνητα μετά το 1830;

Για ακίνητα προ του 1830 τα αιτήματα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), ενώ για ακίνητα μετά το 1830 τα αιτήματα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

29   Μπορώ να υποβάλω αίτημα παράστασης / χορήγησης Πρακτικού για θέμα που αφορά όμορο της ιδιοκτησίας μου ακίνητο;

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα εφόσον αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον σας.

30   Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά με το θέμα που μ’ ενδιαφέρει πριν υποβάλλω αίτημα;

Στη σχετική σελίδα “Επικοινωνία” διατίθενται οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset